Algemene voorwaarden

Feestbeest-kids, gevestigd te Roosendaal
E-mail: Feestbeest_kids@outlook.com
KvK-nummer: 71280553
BTW-nummer: NL001922473B94

Artikel 1. Algemeen

1.1 Door een bestelling te plaatsen gaat de koper akkoord met de algemene voorwaarden van Feestbeest-kids.
1.2 Feestbeest-kids heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van de website te wijzigen.
1.3 Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk en schriftelijk door Feestbeest-kids en koper is overeengekomen.

Artikel 2. Bestellen

2.1 Indien een artikel tijdelijk of helemaal niet meer leverbaar is, zal de koper door Feestbeest-kids op de hoogte worden gebracht. In dit geval kan de koper de bestelling kosteloos annuleren. Feestbeest-kids zal de betaling binnen 5 werkdagen retourneren. Het kan echter een aantal werkdagen langer duren voordat het bedrag op de rekening van de koper is bijgeschreven.
2.2 Indien de koper een artikel bestelt dat niet direct op voorraad is dient de koper rekening te houden met een langere levertijd en wordt de koper hiervan op de hoogte gehouden.
2.3 Het is mogelijk een bestelling te annuleren door een e-mail te versturen naar Feestbeest_kids@outlook.com. Indien de bestelling al verstuurd is dan worden de volledige verzendkosten bij de koper in rekening gebracht.
2.4 In geval van overmacht heeft Feestbeest-kids het recht om de bestelde artikelen van de koper op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden. Wij stellen de koper hiervan per e-mail op de hoogte.

Artikel 3. Prijzen en aanbiedingen

3.1 Alle prijzen in de webshop zijn inclusief B.T.W. en exclusief verzendkosten.
3.2 Alle prijzen in de webshop zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en/of typefouten.
3.3 Gewijzigde prijzen hebben geen invloed op reeds geplaatste bestellingen.
3.4 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, vervalt het aanbod.
3.5 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Feestbeest-kids en de koper moeten dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 4. Betalingen

4.1 Betalingen dienen te geschieden via iDEAL, creditcard, overboeking per bank of contant bij ophalen van de bestelde producten.
4.2 In geval van typefouten in de prijs en daardoor niet meer in verhouding staat tot het product, heeft Feestbeest-kids het recht deze producten niet te verzenden. De koper wordt hiervan per mail op de hoogte gebracht.
4.3 Betaalt de koper niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft de koper in gebreke, dan is Feestbeest-kids gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat de koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
4.4 Blijft de koper in gebreke, dan zal de Feestbeest-kids tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de koper. Deze incassokosten worden berekend aan de hand van het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
4.5 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper, zijn de vorderingen van Feestbeest-kids op de koper onmiddellijk opeisbaar.
4.6 Weigert de koper zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door Feestbeest-kids, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Feestbeest-kids te betalen.

Artikel 5. Levering en leveringstermijn

5.1 Na ontvangst van betaling aan Feestbeest-kids zal de bestelling dezelfde werkdag, mits voorradig, of zo spoedig mogelijk worden verzonden. Uiteraard kan het voorkomen dat door omstandigheden de bestelling later aan PostNL wordt aangeleverd. Wij brengen de koper hiervan op de hoogte.
5.2 De verzendkosten bedragen in Nederland via Post.nl € 4,95 per bestelling met track and trace, via aangetekende brievenbuspost € 7,95 per bestelling en pakketpost €6,95 per bestelling.
5.3 Wanneer de koper ervoor kiest om de bestelling via brievenbuspost te laten verzenden, dan is Feestbeest-kids niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging door Post.nl. Bij een aangetekend pakket zijn de kosten voor verlies of beschadiging te verhalen bij de koerier.
5.4 Wij streven ernaar om het product na het ontvangen van de betaling binnen 2 – 3 werkdagen te leveren. Het product zal uiterlijk binnen 5 werkdagen na bestelling worden geleverd. Is dit niet mogelijk (b.v. bestelling tijdelijk niet op voorraad of i.v.m. de feestdagen) of is er om een andere reden vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan staat dit duidelijk op de homepage van de website beschreven.
5.5 Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding.
5.6 Wanneer er na drie maanden na levering aangegeven wordt door de kopende klant dat de goederen niet zijn geleverd, is dit voor ons niet meer mogelijk om dit in behandeling te nemen, mits dat vanuit Post.nl blijkt dat er inderdaad geen levering heeft plaats gevonden. 

Artikel 6. Ruilen en retourneren

6.1 Vanaf het moment dat de koper de bestelling thuisbezorgd krijgt, heeft deze een zichttermijn van 14 dagen. Binnen deze termijn kan het artikel gepast en bekeken worden. Na het verstrijken van de 14 dagen is de koopovereenkomst bindend.
6.2 Tijdens het zichttermijn heeft de koper herroepingsrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, de ontvangen goederen te retourneren.
6.3 Tijdens het zichttermijn dient de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De koper dient het product slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of het product wordt behouden of retourneert. Indien de koper gebruik maakt van het herroepingsrecht, dient de koper het product met alle geleverde toebehoren, inclusief gratis actieartikelen (indien redelijkerwijze mogelijk) in de originele verpakking aan Feestbeest-kids te retourneren, conform de door Feestbeest-kids verstrekte instructies.
6.4 Artikelen kunnen alleen worden geretourneerd in onbeschadigde, ongebruikte/ongedragen staat en in originele verpakking (e.v.t. met aangehechte prijskaartjes) en de factuur. Eventuele schade wordt bij de koper in rekening gebracht.
6.5 De verzendkosten en het verzendrisico van retourneringen en ruilingen zijn voor rekening van de koper.
6.6 Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd.
6.7 Na retournering volgens de algemene voorwaarden zal Feestbeest-kids het aankoopbedrag binnen 5 werkdagen aan de koper terugbetalen op de rekening waarmee betaald is. Het kan echter iets langer duren voordat het bedrag op uw rekening bijgeschreven is.

Artikel 7. Gebrekkig product

7.1 Feestbeest-kids verplicht de koper om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen 48 uur per e-mail te melden aan Feestbeest_kids@outlook.com.

Artikel 8. Garanties

8.1 Feestbeest-kids staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
8.2 De materialen waar Feestbeest-kids mee werkt, zijn zorgvuldig uitgezocht. Elk artikel is uniek en daarom kan het altijd iets afwijken van de foto op de website. Op alle sieraden van Feestbeest-kids geldt een garantietermijn van 3 maanden. Onderstaande gevallen vallen echter niet onder de garantie:
• Natuurlijke slijtage, materialen zoals de kralen kunnen verkleuren (met name door de zon);
• Vlekken kunnen ontstaan in materialen door water, parfum en cosmetica;
• De materialen kunnen verkleuren door de zuurgraad/PH waarde van de huid;
• Producten die gebroken dan wel beschadigd zijn door oneigenlijk gebruik.
8.3 Indien de koper wilt retourneren vanwege gebreken aan het product, dient hij een email te sturen naar: Feestbeest_kids@outlook.com. Vermeldt duidelijk wat de gebreken zijn en geef aan op welke datum u het product gekocht heeft. Feestbeest-kids zorgt voor een passende oplossing indien de garantietermijn nog niet verstreken is.
8.4 Na beoordeling van de retour/klacht heeft Feestbeest-kids te allen tijde het recht te beslissen welke oplossing het meest passend is binnen het gestelde garantietermijn. Dit kan een reparatie of een vervangend product zijn.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 Feestbeest-kids is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen. De kleur van het product op beeldscherm kan in sommige gevallen niet 100% hetzelfde zijn. Te allen tijde wordt getracht de werkelijke kleur zo nauwkeurig mogelijk te benaderen.
9.2 De inhoud van de webshop en overige uitingen van Feestbeest-kids zijn zeer zorgvuldigheid samengesteld. Feestbeest-kids kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. Feestbeest-kids is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie, door haar onbedoeld verstrekt.
9.3 Feestbeest-kids is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Feestbeest-kids. Feestbeest-kids is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving.
9.4 Indien Feestbeest-kids, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt.
9.5 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder zoals vermeld in lid 8.2.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

10.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de koper al hetgeen op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan Feestbeest-kids verschuldigd is, heeft voldaan. Tot die tijd kan Feestbeest-kids zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de producten terugnemen.

Artikel 11. Overmacht

11.1 In geval van overmacht is Feestbeest-kids niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de koper ontstane schade, behoudens en voor zover koper als gevolg van de overmacht situatie een voordeel heeft gehad dat hij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillen

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
12.2 Het kan voorkomen dat de koper niet tevreden is over een product en/of dienst. Neemt dan zo snel mogelijk contact op via Feestbeest_kids@outlook.com. Wij zullen dan z.s.m. op de klacht reageren.
12.3 Indien het geschil niet tot een oplossing komt, is eenieder bevoegd het geschil voor te leggen aan de daartoe bevoegde rechter.

Artikel 13. Privacy

13.1 Indien de koper een bestelling plaatst bij Feestbeest-kids, hebben wij de naam, factuur- en leveringsadres, telefoonnummer en e-mailadres van de koper nodig. Deze gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt. Andere informatie, o.a. verkregen via het contactformulier, gebruiken wij uitsluitend om de inhoud van onze site te verbeteren.
13.2 Indien u geen e-mail meer wenst te ontvangen kunt u zich afmelden via Feestbeest_kids@outlook.com.

Artikel 14. Copyright

14.1 Alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming, tekst- en/of beeldmateriaal te kopiëren van de Feestbeest-kids website/webshop om vervolgens te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken. Bij overtreding zal een juridische procedure gevolgd worden. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK.

Privacyverklaring

 

Belangrijke opmerking over gegevensverwerking in verbinding met Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited. Als de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website zich buiten de Europese Economische Ruimte en Zwitserland gevestigd is, dan wordt de Google Analytics-gegevensverwerking uitgevoerd door Google LLC. In het volgende worden Google LLC en Google Ireland Limited “Google” genoemd.

Google Analytics maakt gebruik van zogenoemde “Cookies”. Dit zijn tekstbestandjes die op de computer van de bezoeker van de site worden opgeslagen en die analyse van het gebruik van de website door de bezoeker mogelijk maken. De door deze cookies gegenereerde informatie over het gebruik van deze website door de bezoeker van de website (met inbegrip van het verkorte IP-adres) wordt over het algemeen naar een server van Google gestuurd en daar opgeslagen.

Google Analytics wordt op deze website uitsluitend gebruikt met de extensie “_anonymizeIp()”. Deze extensie zorgt voor anonimisering van het IP-adres door het in te korten en sluit directe persoonlijke verwijzingen uit. Met deze extensie verkort Google het IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in de VS verzonden en daar verkort. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door de betreffende browser wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

In opdracht van de exploitant van de website zal Google de verzamelde informatie gebruiken om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om de site-exploitant andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik te bieden (art. 6 lid 1f AVG). De gerechtvaardigde interesse in de gegevensverwerking ligt in de optimalisatie van deze website, de analyse van het gebruik van de website en de aanpassing van de inhoud. De belangen van de gebruikers worden door pseudonimisering voldoende beschermd.

Google LLC. ist nach dem sog. Privacy Shield zertifiziert (Listeneintrag hier) und gewährleistet auf dieser Basis ein angemessenes Datenschutzniveau. Die gesendeten und mit Cookies, Nutzerkennungen (z. B. User-ID) oder Werbe-IDs verknüpften Daten werden nach 50 Monaten automatisch gelöscht. Die Löschung von Daten, deren Aufbewahrungsdauer erreicht ist, erfolgt automatisch einmal im Monat.

De bezoeker van de website kan het gebruik van cookies weigeren door de passende instellingen in zijn browser te selecteren. De bezoeker kan ook verhinderen dat Google informatie (inclusief het IP-adres) verzamelt via cookies en deze informatie verwerkt door deze browser plugin te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

De bezoeker van de site kan voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” op de website geplaatst, dat zorgt dat de gegevens van de websitebezoeker niet meer worden verzameld als de bezoeker de website bezoekt.

Meer informatie over gegevensverwerking en gegevensgebruik door Google, de mogelijkheden voor instellingen en bezwaar vindt je in de privacyverklaring van Google (https://policies.google.com/privacy?hl=nl) en in de instellingen voor Google Ads (https://adssettings.google.com/authenticated).

 

reCAPTCHA

We gebruiken de reCAPTCHA service van Google LLC (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website. Die functie controleert of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat ‘spam bots’ bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Het IP adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. In uitzonderingsgevallen wordt een IP adres volledig doorgegeven aan een Google server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Namens de bezitter van deze website gebruikt Google deze gegevens om je gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google’s regels voor gegevensbescherming van toepassing. Meer informatie over over Google’s privacybeleid vind je op deze pagina: https://policies.google.com/privacy?hl=nl Door reCAPTCHA te gebruiken ga je ermee akkoord dat Google gegevens over jou verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.

Shopping Cart
Scroll to Top